Het probleem is bekend: de inkomsten uit print publishing dalen in de westerse wereld door structureel dalende oplagen en onder druk staande advertentie-inkomsten. Dat maakt het voor uitgevers des te urgenter om meer aan online publishing te verdienen én om alternatieve inkomstenbronnen aan te boren. Wat gebeurt er op dit gebied zoal in binnen- en buitenland? Heel veel, zo blijkt.

‘Op zoek naar het nieuwe geld’: dat is de titel van de eerste editorial binnen de iPad app van Mediafacts, die gratis is te downloaden in de iTunes app store. In het hoofdartikel leest u over de vermetele pogingen van nieuwsuitgevers wereldwijd om via online betaalmuren eindelijk wat te gaan verdienen aan al die informatie die zij jarenlang gratis weggaven. Een situatie die zij zich niet langer kunnen permitteren gegeven de voortgaande erosie van de vooralsnog dominante inkomsten uit print publishing. In het artikel worden allerlei varianten van betaalmuren genoemd, en de wisselende resultaten die internationale uitgevers daarmee boeken.

Voorbeelden en cases
Dit hoofdartikel wordt afgewisseld met interessante Nederlandse en Vlaamse uitgeefcases; cases waarbij enerzijds ook weer alle denkbare inventiviteit wordt aangewend om meer omzet te genereren uit online media, terwijl anderzijds additionele inkomstenbronnen worden aangeboord.
Zo leest u over de eerste resultaten van de tablet optimized app van De Standaardp; maar ook over de effecten van het online betalen per artikel bij het Nederlands Dagblad op het bezoek van - en de gemiddelde verblijftijd op de website.

Cases van additionele inkomstenbronnen die worden belicht betreffen onder meer die van ANWB Media, Audax en De Groene Amsterdammer. In het eerste geval gaat het om een trend die is samen te vatten onder de noemer: ‘van informatie en advies naar informatiediensten en adviesdiensten’. In een video-interview legt uitgeefdirecteur Ric Hofmans aan Wim Danhof, hoofdredacteur van Mediafacts, uit wat hij precies beoogt en wat de achterliggende motivatie is.

Tekst + beeld + video
Dat brengt ons op de vorm van de editorial. Informatie in tekst en beeld wordt afgewisseld door videofragmenten. Deels betreft het zelfgemaakte video, deels bestaande fragmenten ter illustratie van een belichte casus. In een ander interview legt media-expert Marieke van der Donk van pwc bijvoorbeeld uit welke oplossingsrichtingen het meest kanrijk zijn om als uitgever meer omzet te halen uit niet print gerelateerde activiteiten. Ook zij benoemt in haar uiteenzetting weer allerlei voorbeelden.

Concluderend gebeurt in de eerste editorial binnen de iPad app van Mediafacts precies dat wat de missie van deze vaktitel is: het beantwoorden van vragen van uitgevers!